هزینه های گمرکی وجوهی هستند که جهت بعضی از خدمات گمرکی مثل تخلیه، بارگیری یا باربری، صفافی یا بارچینی، انبارداری، آزمایشگاه، کارشناسی کالا، بدرقه مطابق نرخی که به موجب هیات وزیران برای هر یک از موارد مذکور تعیین و به گمرک ابلاغ میشود.                           

          

ممکن است سازمان یا اشخاصی که بعضی از این امورا ( به استثنا تعرفه بندی، خدمات بدرقه که منحصراً باید توسط گمرک انجام شود )به عهده میگیرند، دولتی یا وابسته به دولت نباشند. به عبارت دیگر ممکن است این خدمات به بخش خصوصی واگذار یا به مشارکت یک سازمان دولتی انجام شود. این امور چون درباره ترخیص کالا و اظهارنامه های گمرکی است. صرف نظر از اینکه چه شخصی اعم از دولتی یا خصوصی عهده دار انجام این خدمات باشد ، هزینه های گمرکی خوانده میشوند.

وقتی گفتند یا نوشته میشود. حقوق و عوارض ورودی، در واقع هزینه هائی را شامل میشود که محدود به هزینه تقریبی خدمات هستند.

مثلاً در رابطه با 10 درصد کرایه  حمل محمولات وارداتی که با ناوگان حمل و نقل خارجی به نفع وزارت راه وصول میشود. یا 8 در صد هزینه وصولی موسسه استاندارد از روی ارزش فوب محمولات وارداتی برای صدور گواهی استاندارد، که جزو حقوق ورودی محسوب می شوند.                                 

اصطلاح ((حقوق و عوارض ورودی )) یک اصطلاح صحیح بین المللی است. کاربرد آن در برگیرنده هر نوع حقوق گمرکی، عوارض و مالیات هایی است که برای ورود کالا وضع شده یا میشود.

حقوق گمرکی عواید گمرکی محسوب میشوند. عواید گمرکی جزء درآمدهای عمومی دولت به شمار می روند نه درآمدهای اختصاصی .طبق قانون محاسبات عمومی کشور، درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها، موسسات دولتی، مالیات، سود سهام شرکت های دولتی،…..