انگیزش در رفتار مصرف کننده

انگیزش در رفتار مصرف کننده

انگیزش در رفتار مصرف کننده نیرویی است که رفتارها را تقویت کرده و جهت و هدف رفتار را مشخص میکند.

انگیزش در رفتار مصرف کننده به معنای دلیل هر رفتار است. انگیزش در رفتار مصرف کننده نیروی درونی غیر قابل مشاهده است که پاسخ های رفتاری، جهت و هدف واکنش فرد را تعیین می‌کند انگیزش دلیل چرایی رفتار فرد است. بیشتر بخوانید